Пълнител 40 заряден кал. 7.62х39 за АК, SAR, SLR – прозрачен

(1 клиентски отзив)

45,00 лв. Всички цени са с включено ДДС

Описание

Пълнител 40 заряден кал. 7.62х39 за АК, SAR, SLR
материал :
Корпус – удароустойчив полиамид
Уважаеми клиенти, при поръчка на този артикул, моля да вземете под внимание разпоредбите на член 60 ал. 1 от ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

 1. ∗∗∗∗ ∗∗∗∗

  Искам да споделя, че съм крайно разочарован от факта, че днес ми беше отказана продажбата на този артикул, който е аксесоар и не подлежи на контрол от закона. В крайна сметка вие сте търговец а не орган, който да контролира или тълкува закона. Няма закон, който да ме ограничава в закупуването на аксесоар, нито даващ на вас право да ми изисквате разрешително за съответния калибър регистриран за спортни цели подчертавам, за да си закупя един полимерен аксесоар.

  • ∗∗∗∗ ∗∗∗∗

   Уважаеми господин Димитров,
   Във връзка с Вашето съобщение, предоставям на Вашето внимание разпоредбите на действуващата нормативна уредба на Република България и Европейския съюз.
   С Уважение
   екип Дефенс ЕООД

   – ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

   Чл. 60. (1) Забраняват се:
   1. откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;
   2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана;
   3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
   а) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;
   б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
   в) в обществени заведения за хранене и увеселение;
   г) в молитвени домове, храмове и манастири;
   д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;
   е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;
   3а. (нова – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) употребата на:
   а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на случаите по чл. 95, ал. 1;
   б) неогнестрелни оръжия на обществени места;
   4. (доп. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели;
   4а. (нова – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3;
   Чл. 5.
   (2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория А може да се осъществяват за образователни, научно-изследователски, културни и исторически цели след получаване на разрешение по реда на този закон. Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория А, с изключение на тези по ал. 1, т. 1, може да се осъществяват за колекциониране и оръжейна сбирка след получаване на разрешение по реда на този закон.
   (3) Лица, практикуващи стрелкови спортове, може да осъществяват дейностите по ал. 1 с полуавтоматични огнестрелни оръжия по ал. 1, т. 6 и 7, след получаване на разрешение по реда на този закон.

   ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
   от 17 май 2017 година
   за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

   „Член 5
   1. Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:
   а) са навършили 18 години, с изключение на придобиването, по друг начин освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите си или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център, и родителят или пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, поеме отговорност за правилното съхранение съгласно член 5а; и
   б) не е вероятно да представляват опасност за себе си или за другите, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.
   2. Държавите членки разполагат със система за мониторинг, която могат да използват непрекъснато или периодично, за да гарантират, че условията относно издаването на разрешително, определени от националното право, се спазват за целия срок на действие на разрешителното и, освен това, се прави оценка на съответната медицинска и психологическа информация. Специалните условия се определят в съответствие с националното право.
   Когато някое от условията относно издаването на разрешително вече не се спазва, държавите членки оттеглят съответното разрешително.
   Държавите членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на огнестрелно оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако не забраняват придобиването на същия вид огнестрелно оръжие на своя територия.
   3. Държавите членки гарантират, че разрешителното за придобиване и разрешителното за притежаване на огнестрелно оръжие, класифицирано в категория B, се отнема, ако се установи, че лицето, на което е издадено разрешителното, притежава пълнител, който може да се постави на полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване или на полуавтоматични многозарядни огнестрелни оръжия, които:
   а) могат да поберат повече от 20 патрона; или
   б) в случай на дългоцевни огнестрелни оръжия — могат да поберат повече от 10 патрона,
   освен ако на съответното лице е издадено разрешително съгласно член 6 или разрешително, което е потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.

   Член 6
   1. Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2, държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиването и притежаването на огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, класифицирани в категория А. Те гарантират, че огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, държани незаконно в нарушение на тази забрана, се отнемат.
   2. За защита на сигурността на критичната инфраструктура, търговското корабоплаване, особено ценните конвои и чувствителните обекти, както и за цели, свързани с национална отбрана, образователни, културни, научноизследователски и исторически цели, и без да се засягат разпоредбите на параграф 1, националните компетентни органи в отделни случаи, по изключение и при надлежно обосноваване, издават разрешителни за огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, когато това не противоречи на обществената сигурност или обществения ред.
   3. Държавите членки могат да изберат в специални и надлежно обосновани отделни случаи по изключение да издават разрешителни на колекционери за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност, включително като се докаже на националните компетентни органи, че са взети мерки за справяне с всякакви рискове за обществената сигурност или обществения ред, както и че съответните огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси се съхраняват при ниво на сигурност, което е пропорционално на рисковете, свързани с неразрешения достъп до такива изделия.
   Държавите членки гарантират, че колекционерите, получили разрешително съгласно първата алинея от настоящия параграф, могат да бъдат идентифицирани в системите за регистриране на данни, посочени в член 4. От получилите разрешително колекционери се изисква да водят регистър на всички огнестрелни оръжия, които притежават и които са класифицирани в категория А, като регистърът трябва да бъде достъпен за националните компетентни органи. Държавите членки създават подходяща система за мониторинг по отношение на получилите разрешение колекционери, като отчитат всички относими фактори.
   4. Държавите членки могат да разрешат на оръжейниците или на оръжейните посредници, в съответното им професионално качество, да придобиват, произвеждат, дезактивират, ремонтират, доставят, предават и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.
   5. Държавите членки могат да разрешат на музеи да придобиват и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.
   6. Държавите членки могат да разрешат на практикуващи спортна стрелба да придобиват и притежават полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точки 6 или 7, при спазване на следните условия:
   а) задоволителна оценка на относимата информация, произтичаща от прилагането на член 5, параграф 2;
   б) представяне на доказателство, че съответният практикуващ спортна стрелба активно тренира с цел участие или участва в състезания по стрелба, признати от официално призната организация по спортна стрелба в съответната държава членка или от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба; и
   в) представяне на удостоверение от официално призната организация по спортна стрелба, в което се потвърждава, че:
   i) практикуващият спортна стрелба е член на клуб по спортна стрелба и редовно практикува спортна стрелба в него от поне 12 месеца, и
   ii) съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в спортната стрелба, призната от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба.

   По отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точка 6, държавите членки, които прилагат военна система, основана на обща наборна служба, и които през последните 50 години са прилагали система на прехвърляне на огнестрелни оръжия на лица, напускащи армията след изпълнение на военните им задължения, могат да дадат разрешително на такива лица в качеството им на практикуващи спортна стрелба, да задържат едно огнестрелно оръжие, използвано по време на задължителната военна служба. Съответният публичен орган преобразува тези огнестрелни оръжия в полуавтоматични огнестрелни оръжия и извършва периодични проверки дали лицата, използващи такива огнестрелни оръжия, не представляват риск за обществената сигурност. Прилагат се разпоредбите, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея.
   7. Разрешенията, издадени съгласно настоящия член, се преразглеждат периодично на интервали, които не надвишават пет години.“

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намеритe тук.